كهريزك بعنوان يكي از قديمترين نقاط مسكوني در پهنه كشور ايران شناخته مي شود . وجود تپه هاي باستاني و اشارات زياد نوشته هاي تاريخي به ري و اطراف آن مويد اين امر مي باشد كه يكي از قديمي ترين نقاط سكونت انسان در كشور ايران اين منطقه بوده است. دليل ديگراين نظريه زمینهای كشاورزي بسيار زياد و حاصلخیز مي باشد كه در اين منطقه وجود دارد.

آثار تاريخي بسيار زيادي در اين منطقه وجود داشته است که در ادامه به بررسی آنچه از اين آثار در طول سالیان از گزند حوادث بدور مانده است می پردازیم.

 

 

كارخانه قند كهريزك

اين اثر تاريخي اولين كارخانه قند خاورميانه بوده كه در سال 1273 بنا گرديده است و متعلق به دوره قاجاريه مي باشد و در سال 1312 مشابه آن در شهرستان ورامين احداث گرديد.

اين اثر تاريخي با شماره 4635 در تاريخ 11/10/1380 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

 


خانه فخرالدوله و خانه اميني

اين دو اثر تاريخي مربوط به دوره قاجاري بوده و متعلق به فخر الدوله (مادر علي اميني) و علي اميني (نخست وزير پهلوي دوم) مي باشد. معماري اين دو بنا تلفيقي از معماري سبك اروپائي و معماري سنتي ايراني است كه مي توان آنها را از اولين خانه هاي ييلاقي اشرافي بشمار برد. اين خانه ها علاوه بر يادآوري معماري ايونها در تخت جمشيد، معماري، معابد يوناني را در ذهن تداعي مي كند كه سقفهاي شيرواني و سنتوري جنوبي خانه فخر الدوله و سنتور شمالي خانه اميني نشانگر اين نوع تليق ذهني مي باشد و همچنين سنت معماري ايراني خود را در ايوانها و ستونهاي بكاررفته در دو ايوان حفظ كرده اند.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0