پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 

شماره های ارتباط با شورا :           56523737_56524686
دورنگار  :                                            56524684 

                             
                                آدرس: جاده قدیم قم کیلومتر12 جنب آتش نشانی 
 
                           مدیریت سایت: معصومه خوش صحبت 

                                kahrizak.shora@gmail.com                  

      


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0